มท.2เตรียมลงศรีษะเกษช่วยปชช.จากภัยแล้ง

มท.2 เตรียมลงพื้นที่ประสบภัยแล้งและภาวะฝนแล้งต่อเนื่องหลายอำเภอ เพื่อหาแนวทางเร่งรัดในการติดตามการช่วยเหลือประชาชน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.กระทรวงมหาดไทย (มท.๒) พร้อมด้วย นางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ เตรียมเดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและภาวะฝนแล้งของจังหวัดศรีสะเกษ และร่วมหารือกับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารท้องถิ่น นายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ อ.ไพรบึงและ อ.เมืองจันทร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม2562 นี้ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่ศรีสะเกษประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในหลายอำเภอ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา และจังหวัดศรีสะเกษได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน รวม 6 อำเภอ 16 ตำบล 126 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.เมืองจันทร์ อ.ขุขันธ์ อ.ไพรบึง อ.ศรีรัตนะ  อ.ขุนหาญ และ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ สาเหตุจากปริมาณฝนตกสะสมปี 2561 น้อย ทำให้น้ำเก็บกักในอ่างขนาดกลาง 16  แห่งมีปริมาณน้ำน้อย ทำให้พื้นที่นอกเขตชลประทานได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะแหล่งน้ำต้นทุนมีไม่เพียงในการผลิตประปาประจำหมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้แก้ไขปัญหาทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  นพค.53  ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ระดมรถบรรทุกน้ำ รถสูบส่งน้ำระยะไกล เจาะบ่อบาดาล มอบถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายน้ำและเติมน้ำต้นทุนในการผลิตระบบประปาของหมู่บ้านรวมทั้งวางแผนก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อเติมน้ำในพื้นที่เสี่ยงรุนแรง  และช่วงเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกมาเพิ่มขึ้น ทำให้สถานการณ์ภัยแล้งดังกล่าวได้คลี่คลายและยุติไป ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา

นายบุญประสงศ์  กล่าวว่า แม้ว่าเข้าฤดูฝนแล้ว แต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มีปริมาณฝนตกในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมีน้อยมาก (มกราคม -ปัจจุบัน) มีปริมาณฝนตกสะสมรายอำเภอ รวมเพียง 635.7 มม.ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปีทุกอำเภอ ยกเว้นอ.ยางชุมน้อยอำเภอเดียว ทำให้หลายพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับผลกระทบจากภาวะฝนแล้ง และจังหวัดศรีสะเกษได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ภาวะฝนแล้ง อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา รวม 2 อำเภอ 9 ตำบล  132 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.ไพรบึง และ อ.เมืองจันทร์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้ระดมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องอีกครั้ง

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close