ปลูกป่าชายเลนพหุวัฒนธรรมที่จ.นราธิวาส

รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือเปิดโครงการปลูกป่าชายเลน พหุวัฒนธรรมที่ จ.นราธิวาส

ที่บ้านบาเฆะ ม.2 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส น.อ.ธงฉาน บุตรเทพ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าชายเลนพหุวัฒนธรรมประจำปี 2562 โดยมี ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น คณะครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนไทยพุทธ ไทยมุสลิมในพื้นที่กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทางด้าน น.อ.ธงฉาน บุตรเทพ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ กล่าวว่า โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ 33 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อป้องกันความรุนแรงของคลื่นและพายุที่จะมากัดเซาะชายฝั่ง และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และสืบสานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ทั้งไทยพุทธ และไทยมุสลิม ได้เรียนรู้ระบบนิเวศน์ และเห็นความสำคัญของป่าชายเลนมากขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตามป่าชายเลน เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำทางทะเลอย่างยั่งยืนของประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อการดำรงชีวิต เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งที่ตัวอ่อนของสัตว์น้ำพวก กุ้ง หอย ปู ปลา เข้ามาอาศัยร่มเงาและหาอาหาร ป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทะเลไทยมากที่สุด ที่สำคัญยังเป็นเครื่องป้องกันแนวชายฝั่งทะเล และควบคุมการกัดเซาะพังทลายต่อไป

 

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close