ปปส.ภาค7-ฝ่ายปกครองแก้ปัญหายาเสพติด

ปปส.ภาค7ร่วมฝ่ายปกครองประจวบเร่งแก้ปัญหายาเสพติดในครอบครัวหลังมียอดเยาวชนติดยาเพิ่ม

ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 1 ตำบลประจวบ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 5 โดยมีนายประมุข สัจจะวิเศษ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดประจวบ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ มีนางสาวกอบกุล มะลิวัลย์ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทำพิธีผูกข้อมือรับขวัญผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดจำนวนทั้งสิ้น 68 คน

ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศ และสังคมโดยรวม และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำนักงาน ปปส.ได้สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดทำโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ขึ้น จำนวน 6 รุ่น เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนที่มีบุตรหลานเสพยาเสพติด และเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจต่อผู้เสพยาเสพติดให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงสามารถกลับตัวเป็นคนดีดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข พร้อมกับเป็นแกนนำในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close