นครพนมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่บริการปชช.

นครพนมนำคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ

ที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ออกให้บริการเกษตรกรในพื้นที่แบบครบวงจรในจุดเดียว ซึ่งเป็นการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครพนมร่วมกับภาคเอกชน เพื่อนำองค์ความรู้ งานวิจัย ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับการเกษตร ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำการเกษตรของตนเองได้ ทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นใจให้กับเกษตรกรว่าได้รับการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งผลผลิตและรายได้ของทุกคน

โดยการให้บริการครั้งนี้แบ่งออกเป็น 15 คลินิกเพื่อให้เกษตรกรทุกคนเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็น คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหน และคลินิกแก้จน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้เพิ่มเติม เช่น การฝึกอาชีพด้านการเกษตร การนำเสนอผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเด่นจังหวัดนครพนม ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมติให้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยครั้งต่อไปจังหวัดนครพนมจะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2562

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close