พังงาเร่งพัฒนาความรู้ธุรกิจนวด-สปาไทย

จังหวัดพังงา เร่งพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ นวด-สปาไทย รองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา

นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดสัมมนา“เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์และบริการในอุตสาหกรรมสปา” ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม สปาธุรกิจเชิงสุขภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยมีส่วนราชการ ผู้ประกอบการสปา สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจเชิงสุขภาพ เข้าร่วมเป็นจำนวนมากนางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า จังหวัดพังงาได้จัดสรรงบประมาณ ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ดำเนินการโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ โดยมีคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สปา ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 กิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ กำหนดศึกษาดูงานสถานประกอบการสปาที่ประสบความสำเร็จ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-2 เมษายน 2562 และจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562 กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ กำหนดจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สปา จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก กำหนดจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการสปาในเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งมุ่งหวังให้มีการยกระดับของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสปาและธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดพังงา ให้พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ สถานประกอบการ และผลิตภัณฑ์สปา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ตามนโยบาย “รักจัง พังงา”

ด้านนายชาญศักดิ์ ถวิล กล่าวว่า สปาและธุรกิจเชิงสุขภาพ เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มการเติบโตสูง สปาไทยจะมีจุดเด่นในด้านคุณภาพ บุคลากรมีการให้บริการที่เป็นเลิศ กิจกรรมนี้จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมสปา

 

ข่าวน่าสนใจ

Close