ขอนแก่นเปิดศูนย์วิจัยเทคโนโลยีรถไฟเร็วสูง

จังหวัดขอนแก่นเปิดศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง รองรับกลุ่มธุรกิจขนส่งระบบรางและรถไฟความเร็วสูง

ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตะกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดศูนย์วิจัย พัฒนา ทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย และการเสวนาในหัวข้อการถ่ายทอดเทคโนโลยีความเร็วสูงของประเทศไทย และแนวทางการพัฒนา และเตรียมกำลัวพลภาคการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางราง ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 “ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,สม่คมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหดกิจกรรมขึ้นโดยมีนักศึกษาและผู้สนใจในด้านขนส่งมวลชนระบบราง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในระบบขนส่งทางราง เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะด้วนโยบายในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในระยะนี้ และได้ดำเนินโครงการในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องทั้งการขยายส่วนต่อโครงการรถไฟทางคู่เชื่อมต่อนครราชสีมา-ขอนแก่น การขยายโครงข่ายรถไฟเชื่อมต่อขอนแก่น-นครพนม โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หนองคาย และการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา ในเขต จ.ขอนแก่น ทั้งหมดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่บุคลากรเฉพาะทางจะต้องได้รับการศึกษาและฝึกทักษะวิชาชีพ ซึ่งในวันนี้ขอนแก่น ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง ขึ้นอย่างเป็นทางเพื่อรองรับกับการพัฒนาเมืองในเรื่องของการคมนาคมขนส่งทางรางแล้วอย่างเต็มรูปแบบ

“เป็นข่าวดีที่ภาครัฐของไทย ได้ให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนที่จะมาลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าในเขต จ.ขอนแก่น โดยจะลดภาษีเงินได้ส่วนบุคคลลงถึง 50% ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่นักลงทุนจากทั่วโลกนั้นมีการประสานและติดต่อสอบถามมาอบ่างต่อเนื่อง และขณะนี้มีหลายประเทศได้เข้ามาศึกษาโครงการก่อส้รางระบบขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเยอรมัน,สวีเดน,จีน,ญี่ปุ่น”

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางรางแห่งนี้จะยังคงเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบขนส่งมวลชนทาวรางทั้งระบบ โดยเฉพาะกับการศึกษาออกแบบโครงข่ายรถราง เส้นทางรอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น,การพัฒนาระบบเบาะที่นั่งจากยางพารา,การทำโพลิเมอร์คอนกรีตสำหรับงานผิวทางคอนกรีต,การจัดสร้างชุดจำลองการเคลื่อนตัวของรถในระบบขนส่งทางราง และที่สำคัญคือศูนย์วิจัยฯแห่งนี้จะมีการสร้างรถไฟฟ้าต้นแบบที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยอีกด้วย

 

 

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close