สหกรณ์สตูล ส่งเสริมความรู้ปุ๋ยผสมใช้เอง

สหกรณ์สตูล ส่งเสริมความรู้ปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสถาบันเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต

นายไพฑูรย์  ชนะชู  สหกรณ์จังหวัดสตูล  มอบหมายให้นายบุญเศียร  หนูบุญ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสถาบันเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และบรรยายพิเศษการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมผ่านสหกรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดาหลำ ตำบลเขาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วม จำนวน 100 คน

นายไพฑูรย์ ชนะชู กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาล ต้องการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ภายใต้โครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หาวิธีลดต้นทุนปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะต้นทุนเรื่องปุ๋ย ซึ่งจะต้องเร่งรัดจัดหาปุ๋ยให้เกษตรกรได้ใช้ในราคาที่ถูกลง 30 % เนื่องจากปัจจุบันราคาปุ๋ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้อง ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นดิน ส่งผลทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่ามาตรฐาน รัฐบาลจึงมีแนวคิดที่จะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต โดยการสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการผลิตปุ๋ยผสมใช้เองตามค่าการวิเคราะห์ดิน และจำหน่ายให้สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่

นายไพฑูรย์ ชนะชู กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยผสมใช้เองแก่สมาชิกสถาบันเกษตรกรให้สามารถลดต้นทุนการผลิตของตนเองได้ และสนับสนุนสหกรณ์ภาคเกษตรขยายธุรกิจในการผลิตปุ๋ยตามการวิเคราะห์ค่าดิน ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติปุ๋ย การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง และวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ให้ความรู้ปุ๋ยสั่งตัดและการผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน และวิธีการผสมปุ๋ยใช้เองให้เหมาะกับสภาพดินและพืชที่เพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ คุณภาพแม่ปุ๋ย การแนะนำวิธีการผสมปุ๋ยและการเก็บรักษาเพื่อให้ใช้ได้นาน เข้าใจการผสมปุ๋ยใช้เองมีวิธีการอย่างไร ปุ๋ยสูตรไหนจะเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง และเทคนิคการใช้ปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพในการปลูกพืชแต่ละชนิดต้องใช้อย่างไร และปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่นิยมซื้อปุ๋ยสูตรสำเร็จที่ขายตามท้องตลาดซึ่งมีต้นทุนสูง หันมาใช้ปุ๋ยผสมเองที่มีคุณภาพไม่แตกต่างจากปุ๋ยสูตรสำเร็จ ซึ่งปุ๋ยผสมเองทำได้ไม่ยุ่งยากและช่วยลดต้นทุนได้จริง จากนั้นสหกรณ์กับสมาชิกจะร่วมกันวางแผนในการผลิตปุ๋ยผสมเอง โดยสหกรณ์จะสำรวจปริมาณการใช้ปุ๋ยจากสมาชิก และสั่งซื้อแม่ปุ๋ยมาบริการผสมตามสูตรที่เกษตรกรต้องการ หรือขายแม่ปุ๋ยให้เกษตรกรนำไปผสมใช้เองที่บ้าน โดยผสมปุ๋ยตามปริมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละครั้ง

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close