ปทุมธานีแถลงเตรียมเปิดตลาดกลางกรุง

รองผวจ.ปทุมธานี แถลงเตรียมเปิดตลาดกลางกรุงโชว์ศักยภาพอาหารปลอดภัย ระดมผลผลิตเกษตรเกรด GAP

นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางละออง ชื่อฉอด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมแถลงจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมการตลาดแก่สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และกระตุ้นประชาชนชาวไทยให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าประเภทต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562 ที่ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จุดเด่นสำคัญของการจัดงาน คือ การนำเสนอจุดยืนของจังหวัดปทุมธานีในเรื่องอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นความปลอดภัยที่ครอบคลุมหมดตั้งแต่ต้นทาง คือ ผู้ผลิต จนถึงปลายทาง คือ ผู้บริโภค โดยเราได้ระดมสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 200 ราย มาออกร้านจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนั้นในงานยังมีการนำเสนอความรู้เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าเกษตรและอาหารด้วยการจัดนิทรรศการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมี การสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพจากเชฟที่มีชื่อเสียง ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและสาระบันเทิงอื่น ๆ อีกมากมาย

กระแสการบริโภคของคนทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยหันมาให้ความสำคัญต่อประเด็น “ความปลอดภัย” ของอาหารกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ภาคการเกษตรของไทยในฐานะ “ต้นทาง” การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร จำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

จังหวัดปทุมธานี ถือเป็นแหล่งผลิตและกระจายสินค้าการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีสินค้าหลัก คือ ข้าว พืชผัก ไม้ผล อาทิ กล้วยหอมทอง ฝรั่ง และผลไม้ตามฤดูกาลต่าง ๆ และยังมีแหล่งประมงน้ำจืด โดยเฉพาะปลาดุก เป็นปลาเศรษฐกิจที่เลี้ยงกันมาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นอกจากนั้นปทุมธานียังมีตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไอยรา

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close