ศรีสะเกษเพื่อไทยซิวเก้าอี้ส.ส.แล้ว5เขต

จังหวัดศรีสะเกษ ผล ส.ส.ไม่เป็นทางการเพื่อไทยซิวเก้าอี้ ส.ส.แล้ว 5 เขตภูมิใจไทยได้ 2 เก้าอี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ขอบคุณประชาชน

ขณะนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งของ จ.ศรีสะเกษ กำลังเร่งดำเนินการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. ของแต่ละเขตเลือกตั้ง เพื่อที่จะได้ส่งผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไปยังเขตเลือกตั้งทั้ง 8 เขต จ.ศรีสะเกษ ซึ่งหลายเขตเลือกตั้งการนับคะแนนใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการและมีว่าที่ ส.ส.แต่ละเขตเลือกตั้งค่อนข้างชัดเจนแล้ว ดังนี้ เขต 1 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ภูมิใจไทย ได้ 37,929 คะแนน นายธเนศ เครือรัตน์ เพื่อไทย ได้ 28,304 คะแนน เขต 2 นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ เพื่อไทย ได้ 35,870 คะแนน นายพิเชฐ บุญเฉลียว ภูมิใจไทย ได้ 10,711 คะแนน เขต 3 นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ เพื่อไทย ได้ 32,652 คะแนน นายธนา กิจไพบูลย์ชัย ภูมิใจไทย ได้ 20,449 คะแนน

เขต 4 นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ เพื่อไทย ได้ 32,697 คะแนน นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ พลังประชารัฐ ได้ 32,510 คะแนน

เขต 5 นายธีระ ไตรสรณกุล เพื่อไทย ได้ 24,978 คะแนน นายอรรควิช คุโรปการนันท์ พลังประชารัฐ ได้ 12,042 คะแนนเขต 6 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ เพื่อไทย ได้ 23,823 คะแนน นายอธิป อินฉัตร เพื่อชาติ ได้ 12,748 คะแนน

เขต 7 นายอาสพนธ์ สรรณ์ไตรภพ ภูมิใจไทย ได้ 42,659 คะแนน นายมานพ จรัสดำรงนิตย์ เพื่อไทย ได้ 21,459 คะแนนเขต 8 นางผ่องศรี แซ่จึง เพื่อไทย ได้ 40,781 คะแนนนายฤทธา นันทพันธ์ พลังประชารัฐ ได้ 11,900 คะแนน

สรุปผลการเลือกตั้ง ส.ส.ศรีสะเกษ ทั้ง 8 เขตเลือกตั้ง ยกเว้นยังเหลือเขตเลือกตั้งที่ 4 ผลปรากฏว่า พรรคเพื่อไทย สามารถคว้าเก้าอี้ ส.ส.ได้แล้วทั้งสิ้น 5 เขตเลือกตั้งด้วยกันคือ เขตเลือกตั้งที่ 2 ,3,5, 6 และเขต 8 ส่วนพรรคภูมิใจไทย ได้เก้าอี้ ส.ส.ค่อนข้างชัดเจนแล้ว จำนวน 2 เขตเลือกตั้ง คือ เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 7

ทางด้าน นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การเลือกตั้ง ส.ส.ศรีสะเกษ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอะไร แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ไม่ได้กระทบต่อการลงคะแนนเลือกตั้งแต่อย่างใด ตนขอขอบคุณประชาชนชาวศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส.ศรีสะเกษครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close