สตรีกาฬสินธุ์ตื่นตัวเลือกตั้งส.ส.

สตรีกาฬสินธุ์ตื่นตัวเลือกตั้ง รวมพลังเป็นเครือข่ายเลือกคนดีเป็น ส.ส.พร้อมรณรงค์ผู้มีสิทธิไปเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วัดใต้โพธิ์ค้ำ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานอบรมพัฒนาศักยภาพ กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้ารับการอบรมจำนวนมาก

นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สตรีมีบทบาทในสำคัญในสังคมไทย มีความรู้ความสามารถ มีสิทธิเท่าเทียมเพศชาย เป็นได้ทั้งผู้นำ ผู้บริหารต่างๆ ไม่ว่าจะในสังคมไทยและนานาชาติในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะพบว่ามีสตรีเป็นผู้นำ และหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สังคมให้การยอมรับ สตรีจึงเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี ทั้งงานบริหาร การทำงานทั่วไป และบางงานที่ผู้ชายไม่สามารถทำได้ แต่สตรีสามารถทำได้ เช่น งานฝีมือ หรืองานที่อาศัยความประณีต และต้องใช้ทักษะเชิงสูงหลายงาน สตรีเป็นผู้มีความอดทน สุขุม ละเอียดอ่อน พิถีพิถัน ได้รับการยอมรับทุกวงการ ทุกสังคม ทั้งนี้ สังคมไทยในยุคปัจจุบัน ยังให้เกียรติ ยกย่องสตรีเป็นอย่างมาก และมีความสำคัญต่อการบริหารงาน การปกครองประเทศ มาทุกยุคทุกสมัย

ด้านนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ความสำคัญของสตรี ที่มีบทบาทต่อสังคมทุกชาติทุกภาษา เพื่อให้สตรีมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทั้งในด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ ธุรกิจ ทั้งส่วนตัวและรูปแบบกลุ่ม หรือกองทุนต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการอบรม ให้ความรู้ เพื่อให้เกิดทักษะ ประสบการณ์และศักยภาพ สามารถยกระดับแข่งขันในตลาดอาเซียน หรือประชาคมโลก เช่น เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับกองทุนพัฒนาบาทสตรี ที่เป็นการสร้างงาน งานอาชีพ แก้ไขปัญหาการสร้างงาน เกิดรายได้ เกิดความเข้มแข็ง เกิดความยั่งยืน

 

 

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close