สุโขทัยล้างถนนBig cleaning day

จังหวัดสุโขทัย ทำความสะอาดล้างถนน Big cleaning day ลดฝุ่นละอองเนื่องในวันท้องถิ่นไทย

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในสัปดาห์วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2445 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน การจัดทำความสะอาด Big cleaning เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 นี้ จังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในการทำความสะอาด Big cleaning day โดยมีโดยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงาน หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป จำนวนมาก ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ได้แก่ การล้างทำความสะอาด ถนน พร้อมกวาดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้ เพื่อให้จังหวัดสุโขทัย เป็นต้นแบบเมืองที่สวยงาม สะอาด และยังเป็นการลดสภาวะฝุ่นละอองตามท้องถนนและในอากาศอีกด้วย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close