กาฬสินธุ์โชว์ผลงานน.ร.สร้างสรรค์สู่สากล

โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จัดงานวิชาการสร้งสรรค์ปัญญา พัฒนาสู่สากล แสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน

ที่โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวิชาการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสู่สากล (Academic Day shaping The Future) โดยมีบาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมงาน โดยมีการจัดนิทรรศการ แสดงทักษะความสามารถ และนำเสนอผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนจำนวนมาก

บาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ได้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ความสำคัญกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม แสวงหา วิเคราะห์ จัดการความรู้ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้คิดเอง ปฏิบัติเองและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยครูจะเป็นผู้วางแผนร่วมกับผู้เรียน จนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้

บาทหลวงวีระพงค์ กล่าวอีกว่า เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว คณะครู นักเรียน ทุกช่วงชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในรอบปีการศึกษา 2561 จึงได้จัดงานวิชาการ สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสู่สากล (Academic Day shaping The Future) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก พร้อมยอมรับและชื่นชมผลงานของผู้อื่น ที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และประสบการณ์ชีวิตได้เป็นอย่างดี

 

ข่าวน่าสนใจ

Close