ภาคเหนือการส่งเสริมการลงทุนยังเติบโต

ผอ.ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือที่ 1 (เชียงใหม่) ระบุภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนยังเติบโต เน้นเชิงรุกเข้าหาผู้ประกอบการมากขึ้น

นางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI กล่าวว่าการส่งเสริมการลงทุนปีที่ผ่านมา มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1,626 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 901,772 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 64 โครงการ เงินลงทุน 7,019 ล้านบาท โดยมีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 1,469 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 549,480 ล้านบาท อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 45 โครงการ เงินลงทุน 6,806 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของประเทศ ส่วนปี2562 คาดว่าตัวเลขของภาคเหนือตอนบนน่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเดินสายให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะรอให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนเดินเข้ามาฝ่ายเดียว แม้จะยังมีอุปสรรคอยู่บ้าง เช่นปัญหาการลงทุนของนักลงทุน ที่ดินราคาแพง ติดปัญหาผังเมือง ด้านโลจิสติก ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น

แยกรายหมวดพบว่าหมวดอุตสาหกรรมและหมวดบริการและสาธารณูปโภค ได้รับความสนใจลงทุนมากที่สุด มีคำขอรับการส่งเสริม 20 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 2,343 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาได้แก่ หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีคำขอรับการส่งเสริม หมวดละ 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33 และหมวดอุตสาหกรรมเบา มี 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น จำนวน 32 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด เงินลงทุน 4,548 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของมูลค่าการลงทุน ทั้งหมด ส่วนหุ้นไทย มี จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของจำนวนโครงการ ที่ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด เงินลงทุน 2,223 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด

 

ข่าวน่าสนใจ

Close