ชาวสวนยางตรังยื่นหนังสือให้รัฐแก้ปัญหา

กลุ่มชาวสวนยางรายย่อยจังหวัดตรัง ยื่นหนังสือให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายาง

ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง แกนนำชาวสวนยางรายย่อยในจังหวัดตรัง นำโดยนายศักรสฤษฏิ์ ศรีประศาสตร์ พร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เข้าพบ นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง ความเดือดร้อนราคายางพาราตก เสนอผ่านไปยังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งมีข้อเรียกร้อง 6ข้อด้วยกัน 1.ให้รัฐบาลดำเนินการชาวสวนยางมีอำนาจต่อรองราคากับตลาดยางพารา โดยเร่งให้มีจุดเก็บน้ำยาง, ยางก้อนถ้วย,ยางแผ่น พร้อมทั้งอบรมวิธีเก็บรักษา,วิธีตรวจสอบ,วิธีหาตลาด 2.ในระหว่างเกษตรกรฝากน้ำยาง,ยางก้อนถ้วย,ยางแผ่น เก็บรักษาในระบบให้รับบาลมีการช่วยเหลือ เช่น ประกันราคา,เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย,บัตรสวัสดิการชาวสวนยาง 3.ให้ใช้อำนาจตาม ม.44 แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก ระเบียบคำสั่ง กฎกระทรวง กฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการรับซื้อยางพาราที่เกษตรกรฝากไว้ เพื่อนำไปใช้ในโครงการภาครัฐ เช่น การทำถนนต่างๆ 4.ให้รัฐสร้างแรงจูงใจในการลดพื้นที่ปลูกยาง ส่งเสริมให้หันมาปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น โดยรัฐมีหลักประกันให้ 5.ให้เพิ่มจำนวนเกษตรกรชาวสวนยางในคณะกรรมการนโยบาลยางแห่งชาติ, คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 6.ให้จังหวัดตรังยกระดับการแก้ปัญหายางพารา เพื่อลดความยากจน ในทุกมิติเป็นวาระจังหวัด โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

นายลือชัย กล่าวว่าจะรีบยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และจะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนยาง ซึ่งข้อเสนอบางข้อจังหวัดสามารถทำได้ ในระดับเบื้องต้น

ข่าวน่าสนใจ

Close