บ้านภูมิซรอลทะเลหมอกที่ผามออีแดง

บ้านภูมิซรอล 3 ตุ้มประตูสู่ปราสาทพระวิหาร มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลก ทะเลหมอกที่ผามออีแดง ปราสาทโดนตรวล

ที่บ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนได้เดินทางไปร่วมในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.กันทรลักษ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้านภูมิซรอลทุกคน ได้ร่วมกันกันงานนี้ขึ้น ซึ่ง อ.กันทรลักษ์ ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายในเขตพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ คือบ้านภูมิซรอลใหม่ หมู่ที่ 12 ต.เสาธงชัย เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”

นางชุติพร กล่าวว่า การเปิดหมู่บ้านภูมิซรอลอดีตสมรภูมิรบไทย – กัมพูชาเป็นชุมชนท่องเที่ยวในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าโอท๊อป การสาธิตการทอผ้า การทำอาหารพื้นถิ่นและขนมพื้นบ้าน การจัดกิจกรรมให้ความรู้กับชุมชน หมู่บ้านด้านการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การผลิตสินค้า OTOP ในแต่ละหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถจำหน่าย สร้างรายได้และมีการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล การปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน สร้างจุด Check in และ Landmark ในหมู่บ้าน การพัฒนาบ้านพักอาศัยของชุมชนให้เป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ทาง Social media ต่างๆ
ด้านหน้าบริเวณการจัดงานนี้ มีการจัดทำปติมากรรมไม้ไผ่ เป็นจุด Check in โดยการใช้ไม้ไผ่มาสร้างมูลค่าเป็นปติมากรรมแสดงออกถึงภูมิปัญญาของคนอีสาน 3 ตุ้ม มีความหมายว่า ตุ้มที่ 1 สโลแกนของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี คือ 3 ร่วม “ ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย” ตุ้มที่ ๒ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ “มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน” เงื่อนไข ความรู้คู่คุณธรรม ตุ้มที่ 3 ประชารัฐ คือ ประชาชน+ รัฐ+เอกชน เป็นติมากรรมไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึง ความอุดมสมบูรณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผสานเป็นพลังแห่งความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน

นางชุติพร ยังกล่าวด้วยว่า ซึ่งบ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย เป็นประตูไปสู่ปราสาทพระวิหารและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.ศรีสะเกษที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ ผามออีแดง ซึ่งมีความงามตามธรรมชาติของทะเลหมอกที่ลอยจากเขมรต่ำเข้ามาในเขตไทย และแหล่งโบราณสถานที่สำคัญ เช่น ภาพแกะสลักหินนูนต่ำอายุกว่า 2,500 ปี สระตราว น้ำตกภูลออ น้ำตกถ้ำขุนศรี ปราสาทโดนตรวล เป็นต้น และสินค้า OTOP ที่สำคัญของบ้านภูมิซรอลคือ ผ้าขาวม้าทอมือซึ่งผลิตจากผ้าฝ้าย และผ้าพื้นเมืองต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาพักค้างคืนเพื่อชมทะเลหมอกในตอนเช้า จะมีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ที่สะอาดสะอ้านสวยงามและปลอดภัย พร้อมอาหารพื้นเมืองที่อร่อยมากไว้รับรองนักท่องเที่ยวในราคาย่อมเยาอีก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเข้ามาเที่ยวชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีชื่อเสียงระดับโลกได้ที่บ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ชาวบ้านภูมิซรอลพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านมาเยือนบ้านภูมิซรอลอดีตสมรภูมิรบเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามด้วยความยินดียิ่ง

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close