ศรีสะเกษ เปิดหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีบ้านหนองฮะ

อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เปิดหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีบ้านหนองฮะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และนำรายได้สู่ชุมชน

ที่บ้านหนองฮะ ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุวรรณ นายอำเภอห้วยทับทัน พร้อมด้วย ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ชื่องาน เปิดเฮือนยามซาน @บ้านหนองฮะ โดยมี นางสุขใจ จินดาพล พัฒนาการ อ.ห้วยทับทัน นำส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายธวัช สุวรรณ นายอำเภอห้วยทับทัน กล่าวว่า กรมพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โครงการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง ในระดับชุมชน เพื่อพัฒนาสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ชุมชน ให้เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนและใช้จ่ายเงินในชุมชน เป็นการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึง ต่อไป

ทางด้าน ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ศรีสะกษ กล่าวว่า ตนขอชื่นชมชาวบ้านชุมชนหนองฮะที่มีความพร้อมเพรียงและสามัคคีกัน โดยมีการนำเที่ยวหมู่บ้าน ชมฐานการเรียนรู้ มีหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีปลาแหวกว่ายคอยรับอาหารปลาจากนักท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โฮมสเตย์ ที่สะอาด และมีห้องน้ำเป็นสัดส่วนไว้ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว ภายใต้กระบวนการ 5 เสน่ห์ ได้แก่ Smile ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส Story หมู่บ้านมีเรื่องราวที่น่าสนใจ Surprise กิจกรรมน่าทึ่งน่าชื่นชม Secret มีสูตรเด็ดอาหารพื้นถิ่น Spirit ผู้คนมีจิตใจโอบอ้อมอารี

ข่าวน่าสนใจ

Close