ดร.นายกฝอนครแม่สอดประชุมรับมืออุทกภัย

ดร.นายกฝอ นครแม่สอด จ.ตาก ประชุมรับมืออุทกภัย วางแผนป้องกันน้ำท่วม ทั้งระยะสั้น-ระยะยาว

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี- ที่ปรึกษา -สมาชิกสภาเทศบาล(สท.) นครแม่สอด- ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายการงาน ประธานชุมชน ประธาน อสม. ในเขตเทศบาลนครแม่สอด รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กว่า 100 คน ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้งในระยะสั้นจนถึงระยะยาว ซึ่งจะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่สานต่อจากโครงการเดิม ที่เทศบาลนครแม่สอด ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา กว่า 10 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กับงบประมาณพัฒนาจังหวัดตาก โดยจะได้มีการของบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาจังหวัดตาก ในการนำมาป้องกันแก้ไขน้ำท่วม เช่นการดำเนินการจุดเปลี่ยนเส้นทางน้ำ-จุดปิดเส้นทางน้ำ-และการผันน้ำออกทางน้ำชลประทานนอกเมือง ประกอบด้วยการทำประตูเปิดปิดน้ำบริเวณสะพานลำห้วยแห้ง-วางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่-ทำกำแพงกันดินยาวตลอดสายเอเชีย รวมทั้งบ่อพักน้ำขาดใหญ่ที่ห้วยฟ้าผ่า ฯลฯ เป็นต้น

จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นนั้นโดยภาพรวมแล้ว เทศบาลนครแม่สอดสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้มากถึงร้อยละ 80 ในพื้นที่ จากเดิมเคยเกิดน้ำท่วมหนัก และจะมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนานหลายวัน แต่น้ำท่วมครั้งนี้ทางเทศบาลนครแม่สอด ได้ใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมง สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว การประชุมครั้งนี้เป็นการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการร่วมกันแบบบูรณาการในแก้ปัญหาน้ำท่วม ทั้งแก้ไขปัญหาท่อน้ำอุดตัน หรือ การทิ้งขยะ ไปปิดท่อระบายน้ำ แบบระยะสั้น ไปจนถึงระยะยาวที่ต้องแก้ไขทั้งระบบ เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วม เช่น การสร้างพนังกันดิน ป้องกันน้ำท่วม การวางท่อระบายน้ำ การสูบน้ำ เพื่อแก้ปัญหา น้ำจากลำห้วย 5 -6 แห่ง ประกอบด้วยลำห้วยแม่สอด สาขาต่างๆ 2-3 สาย ลำห้วยแห้ง ลำห้วยแล้ง ลำห้วยฟ้าฝ่า-ลำห้วยโป่ง

ข่าวน่าสนใจ

Close