ทีเส็บ MOU 8 สถาบันการศึกษาตะวันออกสร้างบุคลากรไมซ์คุณภาพ

วันนี้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในพื้นที่ภาคตะวันออก คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออก EEC และ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) และ โครงการการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า จากพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทีเส็บให้ความสำคัญในการเร่งขยายการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจไมซ์ (MICE) กระจายครอบคลุมไปยังแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งเฉลี่ยธุรกิจไมซ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละปีกว่า 1 แสนล้านบาท

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ประมาณการความต้องการบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี 2562-2566 ระบุว่ามีความต้องการแรงงานในพื้นที่รวมทั้งสิ้นถึง 475,668 อัตรา โดยความต้องการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและไมซ์มีจำนวนถึง 16,920 อัตรา หรือคิดเป็น 4 % ของความต้องการแรงงานในพื้นที่ทั้งหมด

ทั้งนี้สถาบันการศึกษาทั้ง 8 แห่งที่ร่วมลงนามความร่วมมือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (มก. ศรีราชา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มรพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี (มจพ. ปราจีนบุรี) วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา (วดธพ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (วอศ.) และ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (วทส.) นับเป็นศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภูมิภาคที่ 5 นอกเหนือจากที่ทำมาแล้ว 4 แห่ง คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรไมซ์ภาคการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกรองรับการขยายตัวของธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาตรฐาน

 

ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

 

ขณะที่ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยบูรพามุ่งให้ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรไมซ์ทางด้านภาคการศึกษา พร้อมมุ่งให้คณะอาจารย์ นักศึกษา ได้มีการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมภายนอก แสวงความจริงร่วมกับชุมชน การศึกษามุ่งไปสู่ภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยบูรพามีการดำเนินการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยไมซ์ช่วยปรับปรุงแนวทางหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการจัดการด้านสาธารณสุขในภาคตะวันออก 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมเป็นศูนย์กลาง ประสานงานภาคตะวันออก เพื่อให้การทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อว่าสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพรองรับภาคธุรกิจในระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน

 

ดร.อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 

ด้าน ดร.อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคคลากร กล่าวว่า แนวทางในการทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน โดยในปีที่ผ่านมาผลิตบุคลากรให้กับอุตสากหรรมเป้าหมายกว่า 1 แสนคน ตั้งเป้าอีก 5 ปีข้างหน้า เดินหน้าผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ สร้างคน 10 กลุ่ม S-CURVE ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 กว่า 475,000  คน  โดยเป็นการนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาบุคลากรยกระดับมาตรฐาน ซึ่งอุตสาหกรรมใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศ เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ได้การวางแผนการศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษา จับคู่กับอุตสาหกรรม  เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาไปด้วยกัน เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในแง่คุณภาพ มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพคนและงาน ตลอดจนรายได้ของผู้เรียนในอนาคต

สำหรับโครงสร้างการจัดการพื้นฐาน  325 โรงเรียนระดับประถมศึกษา มุ่งเพิ่มหลักสูตรเน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เทคโนโลยี และการเปลี่ยนการศึกษาเพื่อสร้างทุนมนุษย์สำหรับศตวรรษที่ 21 คือการเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อทำงานกับเทคโนโลยีได้ ด้านการประสานกับต่างประเทศมีการเชื่อมความร่วมมือจัดทำ Workshop กับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรเลีย เพื่อยกระดับการศึกษาสู่สากลด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close