สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและการก้าวไปข้างหน้าของสังคมดิจิทัลประเทศไทย

โดย รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ

นับเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทย ที่การจัดตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางกลุ่มธุรกิจที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนอย่างกลุ่มธุรกิจดิจิทัล ในการประสานความร่วมมือภาครัฐเอกชนขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและประเทศในยุค 4.0 เฉกเช่นเดียวกับองค์กรกลางระดับประเทศอื่นๆ ของประเทศไทย อาทิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้ประเทศมีเสถียรภาพในการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

การจัดตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยนั้นได้มุ่งเน้นการร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลโดยกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการผลิต กลุ่มการพัฒนา กลุ่มการจัดหน่าย หรือกลุ่มการให้บริการ ฯลฯ โดยสามารถจำแนกสมาชิกเป็นกลุ่มได้ 6 กลุ่มหลักได้แก่ อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมบริการดิจิทัล อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ และอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งยึดโยงการแบ่งกลุ่มธุรกิจตาม European Cluster Observatory Report ของสหภาพยุโรป(EU) ซึ่งเป็นตัวอย่างของมาตรฐานสากล โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นทั้งรูปแบบนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา กว่า 4,000 ราย ซึ่งครอบคลุมผู้คนจากอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้ง 6 กลุ่มหลักข้างต้นอย่างครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเท็จจริง หลักการในรายละเอียดต่างๆ โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับสมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ซึ่งการมีองค์กรกลางในการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นการเฉพาะ จะสามารถรองรับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตเร็วกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นส่วนที่ทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้ใหม่ ดังเช่นประเทศไทยที่มีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเ)นกำลังหลักช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเดินครั้งสำคัญอีกครั้งไปสู่ยุค 4.0 พร้อมกับสิ่งขับเคลื่อนที่เรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัล องค์กรกลางที่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นมาอย่าง “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” จึงเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมกลุ่มธุรกิจที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนอย่างกลุ่มธุรกิจดิจิทัล ให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในยุคใหม่ ดังเช่นประเทศไทยที่มีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ไปข้างหน้าอย่างสมภาคภูมิมาถึงวันนี้

ข่าวน่าสนใจ

Close