ม.ราชภัฏนครฯจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก”Nakhon Batik City”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก กิจกรรมนครเมืองหลวงแห่งบาติก

วันนี้ (30 ส.ค.61) ที่หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมนครเมืองหลวงแห่งบาติก “ชุมชนคนบาติกรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดขึ้น เพื่อสนองนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ต้องการส่งเสริมให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางการผลิต การเรียนรู้ และผู้นำในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก เพื่อให้นครศรีธรรมราช เป็นนครแห่งบาติก “Nakhon Batik City” ส่งเสริมให้เกิดงาน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นแหล่งการเลือกสรรผลิตภัณฑ์บากติกทางภาคใต้ที่หลากหลาย และเกิดผลิตภัณฑ์แหล่งการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวในทุกอำเภอ ทุกชุมชน โดยมีการอบรมการผลิตผ้าบาติก จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 5 วัน รวมจำนวน 50 คน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการผ้าบาติก ผู้สนใจและนักศึกษา เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพตนเองได้ และได้พัฒนาผลงานบาติกขั้นสูงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการระดับชุมชนมีความรู้ในการนำความรู้ไปใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้ ต่อยอดอาชีพ เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับวันนี้ได้มีการจัดแสดงผลงานการผลิตผ้าบาติก การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าบาติกโดยบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าบาติกทุกวันพฤหัสบดีด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close