มหิดล-กรมสรรพสามิตร่วมลงนามความร่วมมือฯ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมสรรพสามิต ในการลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมสรรพสามิต ในการลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการด้านการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย พัฒนาบุคลากร ตลอดจนความร่วมมือทางด้านข้อมูลข่าวสารและวิชาการด้านต่างๆ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมให้ขยายผลออกไปในวงกว้าง เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสู่สาธารณสุข ๔.๐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษากรมสรรพสามิต ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SIMR) รพ.ศิริราช (ด้านข้าง รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์)

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close