“คุณแม่มะลิ”ได้รับคัดเลือกเป็นคุณแม่ดีเด่นประจำปี2561

"คุณแม่มะลิ" ได้รับคัดเลือกเป็นคุณแม่ดีเด่น สาขาแม่ที่ลูกทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดี กับคุณแม่มะลิ กัลยาณมิตร คุณแม่ของนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคุณแม่ดีเด่น สาขาแม่ที่ลูกทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่เกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ และเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ยกย่องแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ กิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ คือ การคัดเลือกแม่ดีเด่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 225 คน แบ่งเป็นจากส่วนกลาง 115 คน ส่วนภูมิภาค 110 คน

โดยจะเข้ารับประทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคมนี้

ข่าวน่าสนใจ

Close