รัฐสภาเตรียมพิจารณาร่างพรบ.ประชามติ

รัฐสภาเตรียมพิจารณาร่าง พรบ.ประชามติ-ญัตติด่วน "ไพบูลย์-สมชาย" ขอรัฐสภามีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความแก้ รธน.

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในเวลา 09.30 น. วันนี้ (1 ธ.ค.63) โดยหลังที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) ของรัฐสภาแล้ว จากนั้น เป็นการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และพิจารณา เรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ รวมทั้งพิจารณาญัตติด่วน ขอให้รัฐสภามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 (2) ซึ่งนายไพบูลย์ นิติตะวัน และนายสมชาย แสวงการ เป็นผู้เสนอ ที่ขอให้รัฐสภามีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มี ส.ส.ร. และมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะพิจารณาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ จำนวน 3 ฉบับ เกี่ยวกับร่างความตกลงทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทย และร่างหนังสือระหว่างรัฐบาลสหราชอาณาจักรกับรัฐบาลไทย

ข่าวน่าสนใจ

Close