“ชวน”ปาฐกถา”วันสัญญา ธรรมศักดิ์”ยกเป็นต้นแบบสุจริต

"ชวน" ปาฐกถาพิเศษ "วันสัญญา ธรรมศักดิ์" ยกเป็นบุคคล ต้นแบบในเรื่องของความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ชี้ บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ความดีงามควรรักษาให้ดำรงต่อไป

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก โดยกล่าวว่า ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นต้นแบบในเรื่องของความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และ ขณะนี้บ้านเมืองมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่บางอย่างที่มีความดีงามควรรักษาให้ดำรงต่อไป เช่น ความซื่อสัตย์สุจริตและความยึดมั่น แต่เทคโนโลยีที่จะต้องเปลี่ยนแปลงก็ให้เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

ทั้งนี้ ในฐานะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบัน ได้ทำนโยบายเรื่องบ้านเมืองทุจริต โดยให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นฝ่ายเลขาดำเนินการ เนื่องจากต้องการเห็นการสร้างการเมืองและเศรษฐกิจที่ดีและสุจริตให้เกิดขึ้นโดย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างค่านิยมให้กับเยาวชนของประเทศ โดยอาศัยกลไกที่มีอยู่แล้วเข้าร่วมโดยไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน เช่น มหาวิทยาลัย ในการนำความคิดเรื่องบ้านเมืองสุจริตไปเผยแพร่ในบ้านเมือง

ขณะเดียวกัน หากบ้านเมืองมีกฎหมายที่ดีอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือ นักกฎหมายจะต้องเป็นบุคลากรที่ดีและปฏิบัติอย่างซื่อตรง โดยต้องรู้ว่าความชอบธรรมอยู่ตรงไหน

ทั้งนี้ ทุกวันที่ 5 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันทำสัญญา ธรรมศักดิ์ และในปี 2563 นี้เป็นปีที่ครบรอบ 30 ปี ในการก่อตั้งกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ โดยกองทุนสัญญา ธรรมศักดิ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญของบ้านเมืองหลายตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ

สำหรับกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นกองทุนที่จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา จัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยทางนิติศาสตร์ ส่งเสริมให้เกิดทุนอุดหนุนการพิมพ์ตำรากฎหมาย และให้รางวัลแก่นักศึกษากฎหมายดีเด่นผู้มีคุณธรรมและทำประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ข่าวน่าสนใจ

Close