คกก.สรรหามีมติเลือก”รัชดา-วสันต์”ได้รับการแต่งตั้งกสม.

คกก.สรรหามีมติเลือก"รัชดา-วสันต์" เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง กสม.

คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณารายการพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยขนแห่งชาติ ภายหลังจากเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้เชิญผู้เข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด มาเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากนั้นได้ลงมติเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา 8 (1) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 จากรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา จำนวน 24 คน โดยเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผลปรากฏ ดังนี้

1. บุคคลผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน ตามมาตรา 8 (1) จำนวน 1 คน คือ นางสาวรัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

2. บุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของไทยเป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทมนุษยชน ตามมาตรา 8 (5) จำนวน 1 คน คือ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ อดีตกรรมการบริหารและรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้มีมติให้เสนอรายงานการพิจารณาสรรหา เพื่อเสนอชื่อบุคคลทั้ง 2 ดังกล่าว ต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close