“ประวิตร”กำชับทุกหน่วยเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนของชาติ

พล.อ.ประวิตร ประชุม คกก.นโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กำชับร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมี พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เป็นกรรมการและเลขานุการ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เข้าร่วมการประชุม

โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558-2564) และรับทราบการประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทะเลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รวมถึงการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระยะต่อไป ซึ่งจะมีความสอดคล้องและต่อเนื่องกับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง โดยมีผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญและที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับใหม่ โดยให้ สมช. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการไปปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการขับเคลื่อนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติ อาทิ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการสอดคล้องกัน ทั้งภารกิจที่ดำเนินการอยู่บนบกและในทะเล ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย

ข่าวน่าสนใจ

Close