ศาลรธน.รับคำร้องม็อบขัดกม.ไว้พิจารณา-ให้ยื่นแจงภายใน 15 วัน

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องการกระทำของผู้ชุมนุม วันที่ 10 ส.ค. ไว้พิจารณา พร้อมให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสาร ผลการประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่ นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 โดยผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคลกลุ่มต่าง ๆ จัดการ ชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 3 และ9-10 และ20-21 และ30 สิงหาคม 2563 เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและมีคำสั่งให้คณะบุคคล
เลิกการกระทำดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่า แม้ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของคณะบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในการจัดการชุมนุมปราศรัยรวม 6 ครั้ง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 หรือไม่ ก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฏว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดขอให้พิจารณาเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรค2 เกี่ยวกับการจัดการมนุมปราศรัยของคณะบุคคลในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งตามคำร้องระบุว่าการชุมนุมปราศรัยในวันดังกล่าวมีผู้กล่าวปราศรัย 3 คน ที่มีการกระทำตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง คือ นายอานนท์ นำภา , นายภาณุพงศ์ จาดนอก และนางสาวปนัสยา สิทธิจิวัฒนกุล ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายคำร้องกรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรค3 ที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้

ส่วนตามคำร้องที่กล่าวอ้างว่ามีการปราศรัยในการชุมนุมครั้งอื่น ไม่ปรากฎว่าผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรค2 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่ง รับคำร้องเฉพาะการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสามที่ชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้งสามเพื่อยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง และเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา มีคำสั่งให้อัยการสูงสุด แจ้งผลการดำเนินการและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ร้องยื่นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ต่อศาลรัฐธมนูญภายใน15 วันนับแต่วัน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close