กกต.จัดอบรมผู้บริหารท้องถิ่น9-12ก.ย.นี้

กกต. เตรียมพร้อมบุคลากรเลือกตั้งท้องถิ่น จัดอบรมผู้บริหารท้องถิ่น 9-12 ก.ย.นี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่เอกสาร จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2563 โดยจัดให้มีการอบรมวิทยากรสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมคอนวนชัน โรงแรมรามาการ์ดัน กรุงเทพมหานคร

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรืผู้บริหารท้องถิ่นในทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติการทำหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลดแนนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role play) เพื่อสร้างทักษะและกระตุ้นการจดจำเพื่อให้เป็นวิทยากรมืออาชีพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close