นายกฯลงพื้นที่ระยอง-จันทบุรีครม.สัญจร24ส.ค.นี้

รองโฆษก รบ. เผย นายกฯลงพื้นที่ระยอง-จันทบุรี ประชุม ครม.นอกสถานที่ 24-25 ส.ค.นี้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงกำหนดการการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี ที่จังหวัดระยองและจันทบุรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ในสัปดาห์หน้า โดยวันที่ 24 สิงหาคม ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรี ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Eoc กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จากนั้นไปเป็นประธานเปิดทางหลวงระหว่างเมืองหมายเลข7 ช่วงพัทยา-มาบตาพุด จากนั้นเดินทางไปเทศบาลบ้านเพไปดูตลาดร้อยเสาพบปะประชาชนจังหวัดระยองและผู้ประกอบการจากนั้นไปเยี่ยมชมวิถีประมงพื้นบ้านสวนสนและนั่งรถยนต์ตรวจถนนเลียบชายหาดแสงจันทร์สุชาดา

โดยวันที่ 25 ส.ค. จะมีการประชุมที่โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น โดยก่อนการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคตะวันออก1 ซึ่งมีจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยองและชลบุรี จากนั้นจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการนำร่องการนำยางพาราใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนพร้อมชมการสาธิตการติดตั้งและเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

 

ครม.รับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งมีทั้งหมด 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน่วยงานนำไปใช้ 52,040 แห่งจาก 56,283 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.46, หลักสูตรหลักสูตรอุดมศึกษา มีหน่วยงานนำไปใช้ 39แห่งจาก 157 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.84 หลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ มี 2 หน่วยงานนำไปใช้คือกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 100, หลักสูตรวิทยากรป.ป.ช.และบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ มีหน่วยงานนำไปใช้ 44แห่ง จาก 76 แห่งคิดเป็นร้อยละ 57.89 และ หลักสูตรโค้ช มีหน่วยงานนำไปใช้ 77 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100

อย่างไรก็ตาม พบปัญหาและอุปสรร คือ มีบางหลักสูตรที่หน่วยงานเป้าหมายไม่สามารถนำไปใช้ได้ เนื่องจากเนื้อหาของหลักสูตรมีรายละเอียดน้อย ผู้สอนไม่มีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่ง ป.ป.ช.ได้เสนอแนวทางแก้ไขโดยให้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและกรณีตัวอย่างคดีเพิ่มเติมจากสำนักงานป.ป.ช. และควรมีสื่อการสอนที่เข้าใจง่าย มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งกำหนดกลไกในการบริหารจัดการ ติดตามและรายงานผลการนำหลักสูตรไปปรับใช้เป็นการเฉพาะ

นอกจากนี้ ป.ป.ช.ยังรายงาน ว่า มีอุปสรรคเรื่องที่ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์เฉพาะหลักสูตรได้ เนื่องจากแนวทางการนำหลักสูตรไปปรับใช้เดิมมีรูปแบบที่หลากหลาย จึงเสนอให้จัดให้มีเพียง 1 แนวทางการปรับใช้สำหรับแต่ละหลักสูตร โดยครม.มีมติให้หน่วยงานต่างๆพิจารณานำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ คือ กลุ่มของสถานศึกษาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เปิดรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส่วนกลุ่มหน่วยงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้จัดทำเป็น 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต และกลุ่มสุดท้ายคือ ทุกกระทรวงที่เสนอของบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดฝึกอบรมสัมมนาให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงาน

 

ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันโครงการจัดเช่ารถยนต์ตรวจการณ์จำนวน 36 คัน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันโครงการจัดเช่ารถยนต์ตรวจการณ์จำนวน 36 คัน สำหรับนำมาใช้ในราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ 5 ปี จากปี 2563-2567 โดยให้เพิ่มวงเงินจาก 39.5 ล้านบาท เป็น 49.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ล้านบาท

ซึ่งเหตุผลที่ต้องขอเพิ่มวงเงินในครั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยรายงานว่า หลังจากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงิน 39.50 ล้านบาท เพื่อเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ชนิด 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี จำนวน 36 คัน ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรืออี-บิดดิ้ง มาแล้ว 2 ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สืบราคาจากบริษัทผู้ให้เช่ารถในท้องตลาดพบว่า งบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับเช่ารถ 21,100 บาท/คัน/เดือน ต่ำกว่าราคาค่าเช่าในท้องตลาดที่ปัจจุบันมีราคาประมาณ 26,500-28,800 บาท/คัน/เดือน จึงมีความจำเป็นต้องขอเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าจากที่ครม.อนุมัติไว้เดิม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงานว่า ได้ดำเนินการประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ในครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้วในอัตราค่าเช่า 26,500 บาท/คัน/เดือน รวมเป็นเงิน 49.61 ล้านบาท โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จึงมีมติให้เช่ารถยนต์ตรวจการณ์ดังกล่าว รวมระยะเวลาเช่า 52 เดือน ที่อัตราค่าเช่าคันละ 25,800 บาท/คัน/เดือน รวมเป็นเงิน 48.30 ล้านบาท

 

ครม.อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน 127.6 ล้านบาท ตามแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน 127.6 ล้านบาท ตามแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568)ของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีมีโอ

ซึ่งซีมีโอเป็นองค์การระหว่างประเทศส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและร่วมมือกับประเทศสมาชิกในโครงการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิก

ทั้งนี้สำหรับการจัดตั้งซีมีโอขึ้นนั้นเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2560 ที่เห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมติ ครม. วันที่ 25 ธ.ค.2561 ยังอนุมัติการดำเนินการภายใต้กรอบบันทึกความตกลงในการจัดตั้งซีมีโอ ครม.ในครั้งล่าสุดนี้จึงได้อนุมัติงบประมาณสำหรับแผนดำเนินการระยะเวลา 5 ปี

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close