พก. ถกคณะติดตามฯ เครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้

พก. ถกคณะติดตามฯ เครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ มุ่งออกแบบแก้ปัญหา สร้าง “เมืองที่คนพิการและทุกคนเข้าถึงได้”

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมหารือกับนายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ ประธานคณะติดตามระบบรางภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ เพื่อเสนอโครงการการสำรวจ ศึกษา ออกแบบและแก้ไขปัญหาพื้นที่ตัวอย่าง เพื่อสร้างเมืองที่คนพิการและทุกคนเข้าถึงได้ City For All
เพื่อพัฒนาและจัดทำองค์ความรู้ต่อยอด รวมถึงเสนอโครงการสื่อการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) เพื่อสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนพิการ และผลักดันการขับเคลื่อนการเข้าถึง การจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD)

ข่าวน่าสนใจ

Close