กระทรวง พม. ลุยช่วยซ่อมแซมบ้านผู้มีรายได้น้อย

กระทรวง พม. ลุยช่วยซ่อมแซมบ้านผู้มีรายได้น้อย บ้านพอเพียง 22,276 หลัง บ้านมั่นคง 2,800 หลัง

ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินโครงการ “มอบของขวัญปีใหม่จากใจรัฐบาล” ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้จัดเตรียมของขวัญด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยตามโครงการ ‘บ้านพอเพียงชนบท’
โครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อย มีฐานะยากจน สภาพบ้านเรือนทรุดโทรม มีสภาพไม่ปลอดภัย ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย ได้ซ่อมแซมบ้านเรือนให้มีความมั่นคง แข็งแรง มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย โดยปัจจุบันโครงการบ้านพอเพียงชนบท ได้ซ่อมแซมและส่งมอบให้ประชาชนแล้วจำนวน 22,276 หลัง ส่วนโครงการบ้านมั่นคง ซ่อมแซมและส่งมอบให้ประชาชนแล้วจำนวน 2,800 หลัง

ข่าวน่าสนใจ

Close