ผู้ตรวจฯรับพิจารณาคำร้องมติคกก.สรรหากสม.

ผู้ตรวจฯรับพิจารณาคำร้อง ยื่นศาล รธน.วินิจฉัย มติกรรมการสรรหา กสม.เลือกปฏิบัติขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 และ27

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีมติรับพิจารณาเรื่องร้องเรียนของนางจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร และพล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้อง พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 213 ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 กรณีคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาลักษณะต้องห้ามและวินิจฉัยว่า ทั้งสองท่านมีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เนื่องจากเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และถูกตัดสิทธิในการเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในขณะที่คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกลับวินิจฉัยให้อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่มีลักษณะต้องห้าม และลงมติเลือกเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่า การกระทำของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ขัดต่อหลักความเสมอภาค ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนโดยตรง จึงเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 25 และมาตรา 27

ทั้งนี้ นายรักษเกชา กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าเนื่องจากเป็นคำร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนระบุว่า ตนเองได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงจากกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงรับเรื่องไว้พิจารณาก่อน โดยเบื้องต้นได้สั่งให้สำนักกฎหมายและคดีเร่งตรวจสอบรวบรวมข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งมีมากอยู่พอสมควรเพื่อเสนอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยต่อไป และเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน รอบคอบ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือขอให้ประธานกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อไปอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

ข่าวน่าสนใจ

Close