สภาเตรียมพิจารณาพรบ.กองทุนฟื้นฟูพัฒนาการเกษตร

สภา เตรียมพิจารณา ร่าง พรบ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร-รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบชายแดนใต้

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 09:30 น. โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562 ข้อ 24 จากนั้นประธานจะแจ้งเรื่องต่อที่ประชุมให้รับทราบ และพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรฉบับที่พ.ศ…. ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยพ.ศ… รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นพิจารณาเรื่องด่วน คือญัตติด่วน เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามีมติให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนิสิตนักศึกษา และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีฉบับที่พ.ศ…  ขณะเดียวกัน ยังมีอีก 163 ญัตติที่ค้างการพิจารณา

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 นัดแรกในเวลา 14:00 น. ที่ห้องประชุมงบประมาณชั้น 6 เพื่อพิจารณาตำแหน่งต่างๆในกรรมาธิการฯ รวมถึงแนวทางการทำงาน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close