“ชวน”เป็นประธานวันครบรอบสถาปนารัฐสภาปีที่ 88

"นายชวน" เป็นประธานพิธีสงฆ์ วันครบรอบสถาปนารัฐสภา ปีที่ 88 พร้อมกับมอบรางวัลแด่ผู้ที่ปฏิบัติงานราชการดีเด่น

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นายศุภชัย สมเจริญ พล.อ สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา รวมทั้งผู้นำพรรครัฐบาล และฝ่ายค้าน นำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ 10 รูป จาก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนารัฐสภา พร้อมกับมอบรางวัลแด่ผู้ที่ปฏิบัติงานราชการดีเด่น

ทั้งนี้ การสถาปนารัฐสภา เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีคณะราษฎร ประกอบด้วยทหารบก ทหารเรือ และพลเรือนโดยมีนายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นหัวหน้าคณะราษฎร ร่วมกันดำเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญทางการเมือง โดยคณะราษฎรได้แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นจำนวน 70 นาย และได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งที่ประชุมได้เลือกเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เป็นประธานผู้สภาผู้แทนราษฎรคนแรก ดังนั้นจึงนับได้ว่าวันที่ 28 มิถุนายน 2475 เป็นวันสถาปนารัฐสภา

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close