กกต.ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมเลือกตั้งซ่อมลำปาง

กกต.ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมเลือกตั้งซ่อมลำปางเป็นไปโดยสุจริตหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาประการศผลการเลือกตั้งสัปดาห์หน้า

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่างในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 นั้น

วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาเรื่องการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง แล้ว เห็นว่ากฎหมายกำหนดให้ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แต่เนื่องจากปรากฎว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการซื้อเสียงเลือกตั้ง และกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรอบคอบและเป็นรรมกับผู้ที่กี่ยวข้อง กกต. จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่โดยให้นำผลการตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อ กกต. เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่างภายในสัปดาห์หน้า

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close