ที่ประชุมสว.มติเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบฯ

ที่ประชุม สว. มีมติเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบฯ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 217 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง

ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. วงเงิน 88,452,597,900 บาท หลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้ว โดย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว วงเงิน 96,000 ล้าน บาท ส่งผลให้คงเหลืองบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์ภัยแล้งหรือสาธารณภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือปลายปีงบประมาณ 2563 โดยร่างกฎหมายนี้ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาผลกระทบจากโรคโควิด -19 และภัยแล้ง รัฐบาลจะใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับกรอบวินัยการเงินการคลัง การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ โปร่งใสตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาต่างอภิปรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านไปยังรัฐบาล โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณเพื่อเยียวยาประชาชนจะต้องครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณด้วย

จากนั้น หลังการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ที่สุดแล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 217 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close