“ประวิตร”กำชับบจธเร่งขับเคลื่อนกระจายถือครองที่ดิน

"พล.อ.ประวิตร" ประชุม บจธ. กำชับเร่งขับเคลื่อนกระจายการถือครองที่ดิน อย่างเป็นธรรม รวดเร็วและ ยั่งยืน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-เกษตรทฤษฎีใหม่

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สถาบันบริหารจัดการ ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดย พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบาย บจธ. ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ และเป็นกลไกของรัฐบาล ที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มีที่ดินทำกิน และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชน โดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากต้องปิดกิจการลง ประชาชนรวมถึงลูกจ้าง ไม่มีงานทำ และขาดรายได้ในการดำรงชีวิต ดังนั้น บจธ. จึงต้องเร่งขับเคลื่อนกระจายการถือครองที่ดิน อย่างเป็นธรรม รวดเร็ว และ ยั่งยืน รวมทั้งมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินจาก การจำนอง การขายฝาก และการถูกบังคับคดีให้ได้ที่ดินกลับคืนมา เพื่อนำมาใช้เป็นที่ทำกิน ประกอบอาชีพ และที่อยู่อาศัยต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำขอให้ บจธ. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งตามวิถีปกติใหม่( New Normal) ที่เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลกและของประเทศต่อไป

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ของ บจธ. และผู้ว่าราชการทุกจังหวัด โดยขอให้ทุ่มเท เสียสละ การทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมพร้อมขอเป็นกำลังใจการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของ บจธ. และนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close