สภาฯเตรียมพิจารณากระทู้ถามรบ.หลายเรื่อง

สภาฯ เตรียมพิจารณากระทู้ถามรบ.หลายเรื่อง และรับทราบรายงานคืบหน้าแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรธน. (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 13.00 น. วันนี้โดยภายหลังการปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับการประชุมแล้ว จากนั้นเป็นการพิจารณาวาระกระทู้ถามรัฐบาล ทั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา กระทู้ถามทั่วไป เรื่องปัญหาการติดแบล็คลิสเครดิตบูโร และเรื่องการบรรจุวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่องการวางแผนช่วยเหลือชาวนาที่ขาดแคลนน้ำปลูกข้าวในอีก 2 เดือนข้างหน้า สำหรับพื้นที่ทุ่งเจ้าเจ็ด บางยี่หน จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องปัญหาความล้มเหลวของการบริหารแผนบูรณาการ ในปีงบประมาณ 2562 เรื่องการสำรวจกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มเติมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ เรื่องการจัดทำแผนการก่อสร้างถนนทั่วประเทศ เรื่องปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในท้องที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และเรื่องปัญหาช้างป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นอกจากนี้ ยังมีวาระรับทราบรายงานความคืบหน้า ในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2561 และรับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวน่าสนใจ

Close