มติครม.เห็นชอบกัญชงพ้นยาเสพติด

รองโฆษกรัฐบาล เผย ที่ประชุม ครม. มติเห็นชอบกัญชงพ้นยาเสพติด ดันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกัญชงพ้นยาเสพติดพร้อมดันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. … ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ มุ่งเน้นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขทดแทนกฎกระทรวงฯ เดิมที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีความเข้มงวดและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกฎกระทรวงฯใหม่นี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างรายได้และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร

ขณะเดียวกันมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากส่วนอื่นของกัญชงนอกจากเส้นใย ได้แก่ ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนากัญชงให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อการส่งออกในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า สำหรับสาระสำคัญของกฎกระทรวงฯใหม่นี้ คือการอนุญาตให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้ในเชิงพาณิชย์ โดยยื่นขอตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยนิติบุคคลจะต้องมีกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามเป็นผู้มีสัญชาติไทย นอกจากนี้กำหนดให้การขออนุญาตผลิต จำหน่าย ครอบครอง หรือส่งออกกัญชง จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงฯบังคับใช้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กัญชงในประเทศไทย ป้องกันการนำเข้าและสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบจากต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มเติมการอนุญาตให้ครัวเรือนที่มีวัฒนธรรมในการใช้กัญชงเป็นสิ่งทอแบบดั้งเดิมสามารถปลูกกัญชงในครัวเรือนได้ โดยปลูกได้ครัวเรือนละไม่เกิน 1 ไร่ และต้องมีใบอนุญาตในการปลูก และปลูกสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อส่งเสริมการปลูกและการพัฒนาสายพันธุ์กัญชงของไทย

ข่าวน่าสนใจ

Close