สภาเห็นชอบรายงานศึกษาผลกระทบบังคับใช้พรบ.ภาษีที่ดิน

สภา เห็นชอบรายงานศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน พร้อมเสนอรัฐบาลตรา พ.ร.ก. ชะลอการบังคับใช้กฎหมาย

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมพิจารณาวาระรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ที่คณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว โดยนายชวลิต วิชยสุทธิ์ ประธานคณะอนุกมธ.การศึกษาการปฏิรูปทบทวน และการแก้ไขปรังปรุงกฎหมาย กล่าวว่า ผลของการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติยังไม่มีความพร้อม เนื่องจากความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติหลักการคำนวณภาษีที่ไม่เป็นธรรมผลกระทบต่อประชาชนและผู้ปฏิบัติ อีกทั้งพบข้อโต้แย้งในประเด็นทางกฎหมายทั้งความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติและปัจจุบันยังไม่สามารถออกกฎหมายลำดับรองทั้งหมดได้ทันกำหนดเวลาทำให้ อปท.ไม่ทราบรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนจึงไม่สามารถดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน

ขณะเดียวกัน คณะอนุกมธ.จึงมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารต้องเปลี่ยนแปลงระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เหมาะสมกว่านี้และจัดให้มีระบบภาษีที่เป็นธรรมและสร้างความรับรู้ของประชาชนในระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแนวคิดใหม่ รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารชะลอการบังคับใช้พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562ออกไปด้วยการตราพระราชกำหนดตามมาตรา 174 ของรัฐธรรมนูญ

เพื่อให้มีบทบัญญัติชะลอการบังคับใช้ โดยให้นำบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และ พ.ร.ก.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่พ.ศ.2529 และคำสั่งที่มีสภาพบังคับเช่นกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น มาบังคับใช้ไปพลางก่อน

ด้านสมาชิกที่อภิปรายส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการชะลอการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้หากรัฐบาลทบทวนปรับปรุงเสร็จค่อยนำกลับมาให้พิจารณาอีก

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกมธ.และจะนำข้อสังเกตในที่ประชุมไปประกอบการจัดทำรายงานเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

ข่าวน่าสนใจ

Close