รบ.เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง-ตั้ง”ณรงค์”นั่งผอ.พศ.

รองโฆษก รบ. เผย ครม. รับทราบสถานการณ์ภัยแล้ง ประกาศเขตความช่วยเหลือภัยล้งด้วยเงินทดลองราชการ 18 จังหวัด เตรียมแผนเฉพาะหน้าไว้ 2 ระยะ มติตั้ง "ณรงค์" นั่ง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้รับทราบสถานการณ์ภัยแล้งช่วงวันที่ 7-13 มกราคม 2563 โดยมีจังหวัดที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินภัยแล้งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการ มีทั้งหมด 18 จังหวัด 89 อำเภอ 507 ตำบล ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธิ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง

โดยรัฐบาลมีแผนเฉพาะหน้าแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ช่วงเร่งด่วนเดือนมกราคม- เมษายน ซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้งมาก และช่วง พฤษภาคม- กรกฎาคม มีการพยากรณ์ว่าฝนจะตกน้อย ดังนั้นรูปแบบการทำงานต้องตอบสนองความต้องการของทั้งสองช่วงระยะเวลา ซึ่งที่ผ่านมามีข้อสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่แบ่งความรับผิดชอบเป็น 3 กลุ่มภารกิจ ทั้งการพยากรณ์ การบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อจัดทำแผนหาแหล่งน้ำ การขุดบ่อบาดาล ควบคุมการใช้น้ำเพื่อการเกษตร

ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สทนช. ได้ขออนุมัติงบประมาณไป 3 พันล้านบาท รวมกับงบกระทรวงที่จะใช้ดูแลในช่วงน้ำแล้งรวมแล้ว 6 พันล้านบาท ใน 3,378 โครงการ

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการรับกำลังพลของราชอาณาจักรไทยเข้าศึกษาในสถาบันศึกษาทางทหารของกระทรวงกลาโหม แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ตามที่รัฐบาลได้ทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหารเมื่อปี 2559 ซึ่งมีขอบเขตความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องข่าวสาร การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ความมั่นคงระหว่างประเทศ และ ความร่วมมือในด้านการฝึกทหาร การแพทย์ทหาร รวมถึงการแผนที่ทหาร เป็นต้น เพื่อกำหนดแนวทางในการส่งกำลังพลของไทยไปเข้ารับการฝึกและศึกษาในหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ซึ่งทางฝ่ายประธานาธิบดีรัสเซียได้ อนุมัติให้ไทยอยู่ในกลุ่มมิตรประเทศที่สามารถได้รับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า โดยเฉพาะหลักสูตรนักเรียนนายร้อยรัสเซีย สำหรับหลักสูตรอื่นจะพิจารณาเป็นรายกรณี

โดยสาระสำคัญของร่างความตกลง มีดังนี้ การฝึกอบรม ของกำลังพลในสถาบันการศึกษา แบ่งออกเป็น แบบคิดค่าใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายการฝึกศึกษาและค่าใช้จ่ายประจำรับผิดชอบโดยฝ่ายไทย แบบพิเศษตามตกลงกัน เป็นค่าใช้จ่ายฝึกศึกษารับผิดชอบโดยรัสเซีย ยกเว้นค่าชั่วโมงบิน และค่าเครื่องช่วยฝึกบินจำลองระหว่างการฝึกบินของกำลังพลของภาคีผู้ส่ง สำหรับค่าใช้จ่ายประจำรับผิดชอบโดยฝ่ายไทย และแบบให้เปล่า เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาและค่าใช้จ่ายประจำรับผิดชอบโดยฝ่ายรัสเซีย ยกเว้นค่าชั่วโมงการฝึกบินและค่าเครื่องช่วยฝึกบินจำลองระหว่างการฝึกบินของกำลังพลของไทย

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้จะใช้ภาษารัสเซียในการดำเนินการ ซึ่งจะมีการจัดหลักสูตรภาษารัสเซียเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเวลา 10 เดือน ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรทางทหารต่อไป

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง นายณรงค์ ทรงอารมณ์ จากรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามที่ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ข่าวน่าสนใจ

Close