“รักศกดิ์”เผยการประชุมรมว.กห.อาเซียนส่งเสริมความเชื่อใจ

"รักศกดิ์" เผย ภาพรวมการประชุมรมว.กห.อาเซียน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความมั่นคง ส่งเสริมความเชื่อใจ

พล.อ.รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นตัวแทนอ่านแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจาว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนว่า การประชุมครั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงในภูมิภาค โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจ และการเสริมสร้างความร่วมมือของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงของภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้รับทราบผลการจับคู่เป็นประธานร่วมของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฉพาะด้านในวงรอบปี 2563-2566 ซึ่งมีกระทวงกลาโหมและกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เป็นประธานร่วมในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านความมั่นคงทางทะเล และให้การรับรองแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ผลสำเร็จของการประชุมฯ และการเป็นประธาน ADMM และ ADMM-Plusในปีนี้ เป็นการแสดงศักยภาพและบทบาทนำในเวทีด้านความมั่นคงที่สำคัญของภูมิภาคของกระทรวงกลาโหมให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาคให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในการดำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง
ของอาเซียน ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเตรียมความพร้อม

 

ข่าวน่าสนใจ

Close