“ชวน”เปิดอบรมผู้ช่วยส.ส.เพิ่มประสิทธิภาพทำงาน

"ชวน" เปิดอบรมผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ชำนาญการประจำตัว ส.ส. เพิ่มทักษะ ความรู้ความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของ ส.ส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน เปิดการอบรมและบรรยาย หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 2ที่ห้องฝึกอบรม ประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า
โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่สำคัญ ของระบอบประชาธิปไตย ที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการของระบบรัฐสภา
2.เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและ จริยธรรมในการเมืองไทย
4.เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำหน้าที่สนับสนุนงานของสมาชิกรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวน่าสนใจ

Close