ศาลรธน.นัด18ต.ค.สอบ10พยานคดี”ธนาธร”

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดไต่สวนพยานบุคคล "ธนาธร" ปมสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 18 ต.ค. 2562 เวลา 09.00 น.

ศาลรัฐธรรมนูญ มีการประชุมพิจารณากรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 173 ว่า พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาแล้วเห็นว่า มีเพียงสำเนาพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 และสำเนาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เท่านั้น โดยไม่ปรากฏหนังสือจากนายกรัฐมนตรีถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรให้นำพระราชกำหนดนี้เสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา ดังนั้น จึงมีคำสั่งให้ผู้ร้องจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประกอบการพิจาณาว่ารับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 วรรคสอง หรือไม่

พร้อมกันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณากรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา101(2) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญกำหนดวันนัดไต่สวนพยานบุคคลของศาล จำนวน 10 ปากในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close