“เฉลิมชัย”ยืนยัน1ต.ค.รบ.ออกมาตราประกันราคายางพารา

"เฉลิมชัย" ยืนยัน 1 ตุลาคมนี้ รัฐบาลออกมาตรการประกันราคายางพารา กก.ละ 60 บาท ชี้โปร่งใส ตรวจสอบได้

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ มีการพิจารณากระทู้ถามด้วยวาจา ของนายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำและการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ยืนยันว่า รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่ม ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาตรการประกันราคาข้าวไปแล้ว และในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ จะมีมาตรการประกันราคายางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราด้วย โดยได้มีการกำหนดราคาไว้ที่ ยางแผ่นคุณภาพดี กิโลกรัมละ 60 บาท น้ำยาง 100% กิโลกรัมละ 57 บาท และน้ำยาง 50% กิโลกรัมละ 25 บาท โดยครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และจะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทยตั้งแต่ วันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการโอนเงินให้สองเดือนหนึ่งครั้ง ผ่านบัญชีธนาคารของเกษตรกรโดยตรง ยืนยันได้ว่ารัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสภายใต้การกำกับดูแลจากคณะกรรมการ 4 ชุด โดยโครงการนี้จะมีระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

นอกจากนี้ นายเฉลิมชัย กล่าวด้วยว่าไม่ใช่เพียงแค่โครงการประกันรายได้ ที่จะทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและราคาพืชผลทางการเกษตรเป็นที่น่าพอใจแล้ว รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำเอายางพาราดิบในประเทศไปใช้ในกิจการต่างๆ ของประเทศด้วย เช่นกระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ขณะเดียวกัน มีการจัดหาวงเงินสนับสนุนสินเชื่อเพื่อกองทุนหมุนเวียนให้กับเกษตรกรนำมาใช้ในการขยายพื้นที่การผลิตโดยตั้งงบประมาณไว้ที่ 25,000 ล้านบาทด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close