ผบ.สส.นำประชุมผบ.เหล่าทัพ

ผบ.สส.นำประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพแลกเปลี่ยนข้อมูลและทบทวนการปฏิบัติงานของเหล่าทัพ-ตร.

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 4/2562  โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและทบทวนการปฏิบัติงานของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งการบูรณาการระบบโทรคมนาคมทหารร่วมกองทัพไทยให้เสมือนเป็นระบบเดียว (One Network) ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่สามารถครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมต่อเครื่องมือได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรอบแนวคิด Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมเสริมสร้างขีดความสามารถด้านปฏิบัติการไซเบอร์ ของกองทัพเรือ เพราะถือเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงระดับชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และขยายผลกระทบเป็นวงกว้าง

ทั้งนี้ ในส่วนการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ของ กองทัพอากาศ ที่ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ดูแล พร้อมทั้งกำกับการปฏิบัติภารกิจนี้ในภาพรวม

ขณะที่ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นั้น ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมได้เกิดขึ้นหลายรูปแบบ มีการขยายตัวเป็นวงกว้างและสลับซับซ้อน มีการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด จึงจำเป็นต้องมีการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเหล่านี้ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

พล.อ.พรพิพัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน และทุ่มเทในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 อย่างเต็มขีดความสามารถ ซึ่งทำให้พระราชพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำเหล่าทัพให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ทั้งการฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2562 การแข่งขันการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ประจำปี 2562 อีกทั้งยังได้เน้นย้ำเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยให้การสนับสนุนรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งสนับสนุนส่วนราชการอื่นๆ ในพื้นที่ตามที่ได้รับการร้องขอ

 

ข่าวน่าสนใจ

Close