“ฉัตรชัย”มอบบัตร smart card ให้ อสม.ตรัง

อสม.ตรังเฮ..! "พล.อ.ฉัตรชัย" มอบบัตร Smart card พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการขยายผลธนาคารปูม้า ณ กลุ่มประมงพื้นบ้าน อ.กันตรัง

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ให้กำลังใจการทำงานและมอบบัตร Smart card ให้แก่ชมรม อสม.จังหวัดตรังทั้ง 10 อำเภอ

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า รัฐบาลมี นโยบายพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้รับบริการที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง สร้างความเข็มแข็งของชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่สำหรับบัตร Smart card ที่มอบให้ในวันนี้เพื่อให้เป็นบัตรประจำตัว อสม. มีฐานข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลจากกรมบัญชีกลางเป็นทั้งบัตร ATM และบัตรชำระค่าบริการในร้านที่รองรับบัตรช่วยให้ อสม. มีความสะดวก คล่องตัวมากขึ้น สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่และยังได้พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลให้เป็น รพ.สต. ติดดาวเป็นนโยบายสำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขเพื่อยกระดับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิให้ได้มาตรฐาน 5 ดี ได้แก่บริหารดีประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วมบุคลากรดี บริการดีและประชาชนมีสุขภาพดี

จากนั้น ในช่วงบ่าย รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมงพื้นบ้านโดยการจับสัตว์น้ำ ในอำเภอกันตรัง โดยสำนักงานประมงจังหวัดตรังได้จัดทำโครงการการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมงพื้นบ้าน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีชาวประมงพื้นบ้านที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 741 คน มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 100,000 – 150,000 บาท/ปี ขึ้นอยู่กับฤดูกาล

โดย พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า รัฐบาลมีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย มากว่า 3 ปี จนนำมาซึ่งการปลดล็อกปัญหา IUU สะท้อนให้เห็นว่า การแก้ปัญหาได้ผลสัมฤทธิ์ ทรัพยากรสัตว์น้ำกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประมงพื้นบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่มากที่สุด รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน และขอให้ชาวประมงพื้นบ้านมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เพื่อป้องกันการถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่ และทำประมงอย่างถูกกฎหมาย อีกทั้ง ยังขอให้ชาวประมงพื้นบ้านมีความภาคภูมิใจในการทำอาชีพประมงพื้นบ้าน ซึ่งทางภาครัฐ จะให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ชาวประมงพื้นบ้าน ให้สามารถทำประมงตามกรอบที่กำหนด และขอความร่วมไม่ควรจับปลาในช่วงฤดูปลาวางไข่ เพราะจะส่งผลกระทบถึงพันธุ์น้ำในอนาคต

 

ข่าวน่าสนใจ

Close