กกต.รับรองผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์2,810คน-แคนดิเดต68คน

กกต. ประกาศรับรองผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อแล้ว 77 พรรค 2,810 คน มีขาดคุณสมบัติ 107 คน พร้อมยกเลิกประกาศแคนดนิเดต นายกรัฐมนตรี ฉบับก่อน เหลือ 44 พรรค จำนวน 68 คน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประชุมและได้พิจารณารายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรายชื่อบุคคลพรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงมีมติให้ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 77 พรรคการเมือง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้แก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 2,810 คน และไม่ประกาศรายชื่อจำนวน 107 คน

ทั้งนี้ให้ยกเลิกการประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ และประกาศรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน 44 พรรคการเมือง ผู้ถูกเสนอรายชื่อจำนวน 68 คน และไม่ประกาศรายชื่อจำนวน 2 คน เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นผู้ถูกเสนอรายชื่อที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลจำนวน 1 คนและมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 1 คน

สำหรับการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และเมื่อได้มีการประกาศรายชื่อแล้วจะนำไปติดประกาศไว้ ณ สถานที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียง ซึ่งบุคคลใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง มิได้ประกาศชื่อให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งบุคคลนั้นมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน 7 วันนับแต่วันที่ติดประกาศ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close