กกต.ประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกฯไม่มีพระนามทูลกระหม่อมฯ

มติ กกต. ประกาศชื่อแคนดิเดตนายกฯของพรรคการเมืองแล้ว ทั้งหมด 45 พรรค 69 รายชื่อ ไม่มีพระนามทูลกระหม่อมฯ ตามที่ไทยรักษาชาติเสนอ

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติพิจารณาในประเด็นการแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว โดยไม่รวมถึงพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคไทยรักษาชาติ เพราะพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ ไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ตามพระราชโองการประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ลงนามประกาศในวันนี้ มีพรรคการเมืองและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี จากพรรคการเมืองได้รับการประกาศรายชื่อ ทั้งสิ้น 45 พรรคการเมือง รวม 69 คน ประกอบด้วย

1.พรรคกรีน นายพงศา ชูแนม

2.พรรคกลาง นายชุมพล ครุฑแก้ว

3. พรรคกสิกรไทย นายทรรศชล พงษ์ภควัต

4.พรรคคนงานไทย นายธีระ เจียบุญหยก

5 พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย นายธนพร ศรียากูล

6. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน นายปรีดา บุญเพลิง

7.พรรคคลองไทย นายสายัณห์ อินทรภักดิ์

8.พรรคความหวังใหม่ นายชิงชัย มงคลธรรม

9.พรรคชาติไทยพัฒนา
น.ส.กัญจนา ศิลปะอาชา

10. พรรคชาติพัฒนา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

11. พรรคชาติพันธุ์ไทย นายโกวิทย์ จิรชนานนท์ นายพลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์ นายภราดร พรอำนวย

12.พรรคฐานรากไทย นายบวร ยสินทร ว่าที่ร้อยตรีญาณวุฒิ พรหมเดชากุล

13.พรรคทางเลือกใหม่ นายราเชน ตระกูลเวียง

14.พรรคไทยธรรม
นายอโณทัย ดวงดารา นายภูษิต ภูปภัสศิริ นายกิติกร วิชัยเรืองธรรม

15.พรรคไทยศรีวิไลย์ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ นายณัชพล สุพัฒนะ น.ส.ภคอร จันทรคณา

16.พรรคประชากรไทย นายสุมิตร สุนทรเวช นายคณิศร สมมะลวน

17.พรรคประชาชาติ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง น.ส.ณหทัย ทิวไผ่งาม

18.พรรคประชาธรรมไทย นายพิเชษฐ สถิรชวาล นายชัยวุฑ ตรึกครอง

19.พรรคประชาธิปไตยใหม่ นายสุรทิน พิจารณ์

20.พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

21.พรรคประชานิยม พ.ต.อ.รวมนคร ทับทิมธงไชย พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร

22.พรรคประชาภิวัฒน์ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ นางนันทนา สงฆ์ประชา ศาสตราจารย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

3.พรรคแผ่นดินธรรม ร.ท.บรรจบ บรรณรุจิ นายกรณ์ มีดี

24.พรรคพลเมืองไทย นายเอกพร รักความสุข

25.พรรคพลังชาติไทย พล.ต.ทรงกรด ทิพย์รัตน์

26.พรรคพลังท้องถิ่นไทย นายชัชวาลล์ คงอุดม นายโกวิทย์ พวงงาม

27.พรรคพลังไทยดี นายสาธุ อนุโมทามิ

28.พรรคพลังไทยรักไทย พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล

29. พรรคพลังประชาธิปไตย นายพูลพิพัฒน์ นิลรังสี

30. พรรคพลังประชารัฐ พอ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

31. พรรคพลังสังคม นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน

32.พรรคพัฒนาประเทศไทย นายศิลปิน หาญผดุงธรรมะ

33. พรรคเพื่อคนไทย นายวิทยา อินาลา

34. พรรคเพื่อชีวิตใหม่ นายกฤติวัฒน์ กลางชัย

35. พรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายชัยเกษม นิติสิริ

36. พรรคเพื่อธรรม นางนลินี ทวีสิน

37. พรรคภราดรภาพ ม.ร.ว.ดำรงดิศ ดิศกุล

38. พรรคภาคีเครือข่ายไทย น.ส.กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์

39. พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกุล

40. พรรคมหาชน นายอภิรัต ศิรินาวิน นายพาลินี งามพริ้ง นายสุปกิจ คชเสนี

41. พรรคเศรษฐกิจใหม่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์

42. พรรคสยามพัฒนา นายอเนก พันธุรัตน์

43. พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข

44. พรรคเสรีรวมไทย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส และ

45. พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close