พท.ชี้ไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุต้องมีแผนรับมือ

พท. ยันให้ความสำคัญ NCDs ชี้ไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวต้องวางแผนรองรับให้ชัดเจน ขณะที่ ชทพ. ชี้ NCDs ถือเป็น 1 ใน 7 นโยบายเร่งด่วน ย้ำจะสร้างชาติได้ต้องสร้างคนไม่ให้เจ็บป่วยก่อน

นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ผู้แทนพรรคเพื่อไทยกล่าวในเสวนา “นโยบายที่จำเป็นสำหรับการป้องกันและควบคุมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังว่า ปัจจุบันเกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้น เพราะคนไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ดังนั้นต้องวางแผนรองรับไว้ โดยพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับ NCDs ที่จะต้องการให้ประชาชนได้รับ บริการสุขภาพที่ดีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และในอนาคต ต้องมีการเพิ่มงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันโรคและทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี การทำงานเกิดผลสำเร็จ และเมื่อเป็นเช่นนั้น อาการเจ็บป่วยลดลง จำนวนผู้ป่วยก็ลดลงด้วย อีกทั้งทำให้ลดงบประมาณการรักษาได้ นอกจากนี้ พรรคเพื่อไทยยังมีนโยบาย ดูแลกลุ่มเสี่ยงโดยเด็กเล็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์คลอดมาแล้วจนถึงอายุ 8 ปี ก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ มุ่งเน้นยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้เป็นอัจฉริยะภาพ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณลงมาดูแล พร้อมตั้งเป้า ตั้งศูนย์เด็กเล็กให้ครบ 20,000 แห่ง ในปีแรก และการขยายโซนสุขภาพให้ครอบคลุมทั่วถึง

ขณะที่ นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา ผู้แทนจากพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวในเสวนา “นโยบายที่จำเป็นสำหรับการป้องกันและควบคุมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาให้ความสำคัญ ในเรื่อง NCDs ถือเป็น 1 ใน 7 นโยบายเร่งด่วนของพรรค เพราะการจะสร้างชาติได้ต้องสร้างคนไม่ให้เจ็บป่วยก่อน พร้อมจัดทำนโยบายเชิงรุกเชิงป้องกัน ซึ่งปัจจุบันคนไทยเป็น NCDs ถึง 14 ล้านคน เสียชีวิตปีละ 300,000 คน ทำให้ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ กว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะโรคมะเร็ง เบาหวาน ที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคน ดังนั้นพรรคจึงขอเสนอ 2 สร้าง 2 สนับสนุน เพื่อเป็นนโยบายส่งเสริม ให้เกิดการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 2 สร้างคือ การสร้างชุมชนออกกำลังกายทั่วประเทศ เพื่อป้องกันโรค และการมีคลินิกสุขภาพ 4 มุมเมือง หรือหมอครอบครัว ส่วน 2 สนับสนุน คือ การสนับสนุนตรวจสุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อคัดกรองโรคในเบื้องต้นและการสนับสนุนการทำงานของ อสม.

ข่าวน่าสนใจ

Close